عدم امکان نمایش صفحه درخواستی


 

اطلاعات صفحه در خواستی شما وجود ندارد و یا قابل نمایش نمی باشد. دلایل زیر ممکن است از علل این امر باشند:
- برخی لینکهای سازمان امور مالیاتی در سایت دیگر به اشتباه قرار داده شده اند. لذا وارد صفحه اصلی این سایت شده و خدمت مورد نظر را بیابید.
- ممکن است صفحه مورد نظر از سیستم حذف و یا غیر فعال گردیده باشد.
- چنانچه صفحه مورد نظر ویژه پرسنل سازمان مالیاتی طراحی شده است شما باید با خطوط MPLS سازمان از سایت بازدید نمایید. در این صورت به طور خودکار المان های مورد نظر برای شما فعال خواهد گردید. برای آشنایی با چگونگی استفاده از این روش با مسئول شبکه اداره خود تماس بگیرید.

نکته: بخشی از اطلاعات این سایت تنها از شبکه داخلی سازمان قابل رویت می باشد.


 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا