مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
قابل توجه صاحبان مشاغل شرايط بهره مندي از تسهيلات ماليات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 31/04/1394 قانون مالياتهاي مستقيم


بنا به اختيارات حاصل از مفاد تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم، به منظور تکريم و جلب رضايت موديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در قطعيت پرونده هاي مالياتي صاحبان مشاغل، سازمان امور مالياتي کشور آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم* ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31/04/1394 ) که ميزان فروش کالا و خدمات سال 1395 آنها کمتر از (1.560.000.000ريال) باشد، را از انجام بخشي از تکاليف مقرر در قانون مذکور معاف کرده و ماليات موديان مذکور را به صورت مقطوع تعيين و وصول  مي نمايد.نحوه تعيين ماليات و پرداخت آن
ميزان ماليات عملکرد  سال 1395 براي صاحبان مشاغل گروه سوم که داراي شرايط فوق الذکر  باشند، با افزايش (8) درصد نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعيين و مبلغ آن براي مودياني که امکان پرداخت يکجا، تا پايان خرداد ماه را ندارند، حداکثر تا  (4) ماه به صورت مساوي تقسيط  مي‌گردد. براي بهره گيري از  اين تسهيلات، موديان بايد تقاضاي خود را در همان مهلت تسليم اظهارنامه با تکميل فرم مربوط در سامانه تسليم اظهارنامه الکترونيکي(به نشاني tax.gov.ir ) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام و فرم رسيد دريافت نمايند. عدم پرداخت به موقع ماليات يا اقساط، مشمول جرايم موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.
مودياني که ماليات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات از جمله مواد 137 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده و يا در طي سال 1394 به صورت کامل فعاليت نداشته اند، ابتدا بايد ماليات سال 1394 آنها بدون رعايت موارد مذکور محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر (8 درصد) قرار گيرد.
توجه : تسليم اظهارنامه مالياتي خارج از چارچوب تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم براي عملکرد سال 1395 به معناي عدم تمايل مودي به استفاده از تسهيلات فوق الذکر است.

موارد خارج از شمول تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم براي ماليات عملکردسال 1395
در موارد زير موديان، مشمول تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم براي ماليات عملکردسال 1395 نمي شوند و براي اجتناب از جرائم مالياتي بايد اظهارنامه خود را خارج از چارچوب تبصره ماده قانوني موصوف در مهلت مقرر (پايان خرداد ماه) تسليم نمايند:
1- مودياني که فرم مربوط را براي استفاده از تسهيلات تبصره  ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم، در مهلت مقرر قانوني (31/03/1396) تکميل و به صورت الکترونيکي به سازمان امور مالياتي کشور تسليم ننمايند.
2- مودياني که متقاضي اعمال مقررات قانوني راجع به کسر وجوه از درآمد مشمول ماليات خود ازجمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص درآمد عملکرد سال 1395 هستند.
3- کليه صاحبان مشاغلي که فعاليت و يا درآمد آنها به موجب قانون از پرداخت ماليات معاف است، از قبيل مشمولين مواد 134 و 142 و بند ل ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم، موظف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند و در شمول تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم قرار نمي‌گيرند.


نکته1: موديان محترم مي توانند با مراجعه به "راهنماي سريع تعيين گروه" در وبگاه سازمان امور مالياتي کشور  و پاسخ به سوالات مطروحه، از گروه مالياتي خود مطلع شوند.
نکته 2: آخرين مهلت تسليم تقاضاي استفاده از تسهيلات ماليات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان خرداد ماه سال جاري مي باشد.


تاریخ خبر:1396/03/29
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا