مدت زمان باقیمانده تا تسلیم اظهارنامه های عملکرد 97 ویژه مودیان حقوقی و اجاره املاک
 
تمديد مهلت ارسال معاملات کليه فصول سالهاي فصل 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم


بخشنامه تمديد مهلت ارسال معاملات کليه فصول سالهاي فصل 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم (براي اشخاص حقوقي تا تاريخ 21/03/1393 و براي اشخاص حقيقي (مشمولين بندهاي الف و ب ماده ي 95 مالياتهاي مستقيم) تا تاريخ 04/04/1393)

شماره بخشنامه: 502/93/200
تاريخ:14/02/1393
پيرو دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 5335/200 مورخ 29/08/1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، با عنايت به درخواست برخي از موديان مالياتي به اطلاع مي رساند به منظور تکريم و تسهيل در انجام وظايف قانوني موديان مذکور، مهلت تسليم و ارسال يا تکميل فهرست اطلاعات معاملات کليه فصول سال هاي 1391 و 1392 براي اشخاص حقوقي تا تاريخ 21/03/1393 و براي اشخاص حقيقي (مشمولين بندهاي الف و ب ماده ي 95 مالياتهاي مستقيم) تا تاريخ 04/04/1393 تمديد مي گردد. کليه موديان محترم مالياتي مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام يا بخشي از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طريق سامانه ي سازمان امور مالياتي کشور به نشاني www.tax.gov.ir به صورت برخط (آنلاين) يا غير برخط (آفلاين) و يا تحويل لوح فشرده (تکميل از طريق نرم افزارهاي مرتبط) به ادارات کل امور مالياتي ذيربط اقدام نمايند.
بديهي است عدم اجراي تکاليف قانوني ، موجب تعلق جرائم مالياتي خواهد شد.
علي عسگريتاریخ خبر:1393/02/15
آرشیو اخبار
 
بازگشت به حالت اولیهکوچک نمایی صفحهبزرگنمایی صفحهکوچک کردن فونتبزرگ کردن فونتامکانات برای افراد  کم بینا