دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

لیست سامانه ها و خدمات الکترونیک مالیاتی

شناسه خدمت: 10011617103
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی مربوطه
Receipt and Processing of VAT Return Form and Issuance of the related Certificate

بنا بر ماده 21 قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام شده است، تکمیل و تسلیم نمایند. بدین منظور در سامانه مالیات برارزش افزوده، امکان تسلیم اظهارنامه و قبوض الکترونیکی ایجاد شده است که این امر موجب حذف مراجعات مودیان به ادارات امور مالیاتی کشور می‌گردد. به منظور جلوگیری از تخلفات و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالیاتی مودیان، سامانه مالیات برارزش افزوده امکان صدور قبوض الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است که شناسه‌های مذبور حاوی شناسه قبض و شناسه پرداخت می‌باشند که از طریق کلیه درگاه‌های بانک ملی قابل پرداخت می‌باشند که این امر موجب کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات می‌شود.
By virtue of Article 21 of VAT Law, Taxpayers should complete and submit the Return Form of each Tax Period according to the sample and guidelines which are determined and declared by the Iranian National Tax Administration. To this end, the possibility of submitting electronic Return Forms and Slips are provided in VAT system and this will lead to the removal of Taxpayers’ going to Tax Offices in person. In order to impede violations and to clarify Taxpayers’ Tax transactions, the VAT system has provided the possibility of issuing electronic slips for Taxpayers. The issued slips include Slip ID and Payment ID which are payable through all Bank Melli’s Portals. This results in reduction of Taxpayers’ personal referral to Tax Offices.
شناسنامه:
نام خدمت: دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی مربوطه
آدرس ورودی: ورود
شناسه خدمت: 10011617103
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011617102
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه
System for receiving and processing the "Rental Income Tax" Return Form and issuing the related Certificate

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اجاره املاک را در سایت عملیات الکترونیکی مودیان قرار داده است. اشخاص در اظهارنامه اجاره املاک با انجام ثبت نام موقت می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
In line with the Development of Electronic Services, Iranian National tax Administration has provided “Rental Income Tax Return Form” in Taxpayers’ Electronic Operations Site, so that Taxpayers can do self-declaration. Persons liable to the submission of Rental Income Tax Return Form can submit their Electronic Return Form after temporary registration.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011617102
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
محدوده کاربرد: درون سازمانی
محدوده کاربرد: دفاتر پستی
محدوده کاربرد: دفاتر پیشخوان
مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011617101
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه
System for receiving and processing the "Natural Persons Income Tax" Return Form and issuing the related Certificate

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول، دوم و سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است.اشخاص حقیقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
In line with the Development of Electronic Services, Iranian National tax Administration has provided “Natural Persons’ Return Form” (Groups 1, 2 and 3)- partnership or individual- together with electronic signature in this system, so that Taxpayers can do self-declaration. Natural Persons can submit their Electronic Return Forms after registration in the “Electronic Registration System”.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011617101
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
محدوده کاربرد: درون سازمانی
محدوده کاربرد: دفاتر پستی
محدوده کاربرد: دفاتر پیشخوان
مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011620101
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
System for receiving and processing the information subject of Article 169 DTA

سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی نموده است . این پایگاه متشکل از اطلاعات برون سازمانی و درون سازمانی می باشد.
In execution of Article 120 of the “Fifth Socio-economic Development Plan”, Iranian National tax Administration has taken measure to create a database for Taxpayers’ income and expense information. This database consists of internal and external information.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011620101
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: درون سازمانی
مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011617100
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه
System for receiving and processing the "Legal Persons Income Tax" Return Form and issuing the related Certificate

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه اشخاص حقوقی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است. اشخاص حقوقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
In line with the Development of Electronic Services, Iranian National tax Administration has provided “Legal Persons’ Return Form” together with electronic signature in this system, so that Taxpayers can do self-declaration. Legal Persons can submit their Electronic Return Forms after registration in the “Electronic Registration System”.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011617100
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
محدوده کاربرد: درون سازمانی
محدوده کاربرد: دفاتر پستی
محدوده کاربرد: دفاتر پیشخوان
مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011620100
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
System for receiving and processing the information related to the "List of Seasonal Transactions" subject of Article 169 DTA

این سامانه در راستای ارائه خدمات موضوع ماده 169 ق.م.م. ایجاد گردیده است. فهرست های موجود شامل خرید، فروش، قرارداد پس از اصلاح قانون در تاریخ 1394/4/31 تغییر داده شده است و هشت فهرست جدید شامل دریافت قرارداد، صادرات، واردات، حق العملکاری، فعالیت های ساخت و پیش فروش املاک، قرارداد اجاره به آن ها اضافه گردید.
This system is being designed to provide the services subject of Article 169 DTA. The existing lists, including purchase, sale and contract, have been changed, following the law amendment on 2015-07-22 and 8 new lists. Including the receipt of contract, export, import, factoring, manufacturing activities, real-estate pre-sale and lease contract are added to them.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011620100
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
محدوده کاربرد: برون سازمانی
محدوده کاربرد: درون سازمانی
مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نوع ارتباط با سازمان: روی وب و بخشی از فرایند آفلاین
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011924000
استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
• Refund of Value Added Tax and Duties

ارائه درخواست استرداد توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده
Submission of Refund Request by the Taxpayer via VAT Website
شناسنامه:
نام خدمت: استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
آدرس ورودی: ورود
شناسه خدمت: 10011924000
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نوع ارتباط با سازمان: روی وب و بخشی از فرایند آفلاین
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011925000
صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
Issuance of VAT Registration Certificate

به موجب قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی بنا بر فراخوان‌های سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی می‌بایست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدین منظور سامانه مالیات برارزش افزوده امکان پیش ثبت نام و ثبت نام به صورت الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است. مودیان این نظام فقط یکبار جهت احراز هویت و بررسی اصالت مدارک باید به اداره کل مربوطه مراجعه نمایند. همچنین پس از ارائه درخواست گواهینامه توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده امکان مشاهده درخواست توسط واحدهای خدمات مودیان و صدور گواهینامه فراهم است و اعتبار گواهینامه‌های صادر شده نیز در این سامانه قابل مشاهده می باشد.
By virtue of VAT Law, Taxpayers should register for VAT based on Iranian National Tax Administration’s call-ups if they are liable to pay VAT. To do so, VAT system has provided the facility of electronic pre-Registration and registration in the system. VAT Taxpayers have to go to the related General Tax Office once for identity authentication and for checking the authenticity of documents. Moreover, there exists the possibility of viewing the request by Taxpayer Services Units and issuing the certificate once the Certificate Request is submitted by the Taxpayer via VAT Website. The validity of the issued certificates can also be viewed in this system.
شناسنامه:
نام خدمت: صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
آدرس ورودی: ورود
شناسه خدمت: 10011925000
ساعات کار سامانه: ساعات اداری
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011616000
سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی
System for Electronic Registration and TIN Provision

مودیان جهت بهره مندی از بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین دریافت شماره اقتصادی جدید باید در این سامانه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. دریافت این خدمات پس از گذراندن مراحل پیش ثبت نام، تایید اطلاعات اولیه، ثبت نام، تایید اطلاعات ثبت نام، تطبیق اطلاعات پرونده با اطلاعات الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
In order for Taxpayers to benefit from most of INTA’s electronic services as well as to receive new Taxpayer Identification Number (TIN), they have to complete their information within this system. The receipt of these services is only possible after the completion of “pre-registration steps”, “preliminary data verification”, “registration”, “registration information approval” and “checking the case information with electronic data”.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011616000
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه)
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: مدارک هویتی شرکتی (روزنامه رسمی، ...)
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
محدوده کاربرد: درون سازمانی
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011614000
سامانه صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
System for the Issuance of Certificate subject of Note 1 of Article 186 DTA

طبق قانون شعب بانک موظف هستند ، وضعیت بدهی متقاضیان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره یک ماده 186 ق.م.م از واحد مالیاتی مربوطه استعلام نمایند. این سامانه در راستای سهولت در انجام این فرآیند تولید شده است. با ثبت الکترونیکی درخواست توسط شعب بانک، درخواست به کارتابل واحد مالیاتی مربوطه رفته و پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الکترونیکی برای بانک درخواست کننده ارسال می گردد.
By virtue of Law, Bank Branches are obliged to inquire the liability status of loan requestors from the pertinent Tax Office, based on the provisions stipulated in Note 1 of Article 186 DTA. This system is being designed to facilitate this process. After the electronic capture of the request by the Banks’ Branches, this request is sent to the To-Do of the related Tax Office and once it is investigated by the relevant expert, the response is electronically sent back to the Bank.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011614000
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011615000
سامانه دریافت مالیات بر در آمد حقوق
System for receiving Salary Income Tax

این سامانه در راستای تسهیل در پرداخت مالیات حقوق توسط مودیان مالیاتی از طریق رسانه های الکترونیکی و یکسان سازی رویه های دریافت مالیات و ایجاد بستری مناسب جهت سهولت در پردازش اطلاعات راه اندازی گردیده است. در این سامانه تمامی خدمات مربوط به فهرست حقوق شامل صدور و پرداخت قبض، تعریف کارمند جدید، اعلام پایان کار حقوق بگیران و ویرایش تمامی اطلاعات شغلی و حقوقی آنان و امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.
This system is being designed to ease the payment of Salary tax by Taxpayers via Electronic Media as well as to unify the Tax Receipt Processes and to set a proper stage for facilitating the processing of information. In this system, all the services related to the list of salary, including the issuance and payment of the slip, definition of new employee, the salaried employment termination announcement, editing all the profession and salary information of the salaried and the possibility of issuing Tax Slip subject of Note of Article 86 DTA, are provided.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه دریافت مالیات بر در آمد حقوق
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011615000
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011622000
سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه
System for receiving Business Income Tax of Vehicles and issuing the related Certificate

مالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند تمامی خودروهای باری، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ قبض مالیات مقطوع عملکرد خویش را پرداخت نمایند. در فرایند تهیه شده، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود. این فرایند به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و تمامی فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس شده و مودیان در هر مرحله می توانند ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
Business Income Tax of Vehicles is one of the Tax Processes performed by Iranian National Tax Administration. According to this process, all the Pickups, Public Vehicles and Taxis are obliged to pay their fixed tax amount stated on the slip by the end of each year. In the designed process, registration, fact of filing (receipt of fixed tax slip) and the issuance of Tax Clearance Certificate are done via Electronic Public Services Offices. This process is done in an integrated way and all the activities are reflected in the Tax Administration and at any stage, Taxpayers can follow up the continuation of the process via system.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011622000
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: سند مالکیت
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه)
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: وکالت نامه نماینده قانونی
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
محدوده کاربرد: درون سازمانی
محدوده کاربرد: دفاتر پستی
محدوده کاربرد: دفاتر پیشخوان
مکان ارائه خدمت: پیشخوان دولت
مکان ارائه خدمت: دفاتر پستی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011623000
سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
System for investigating Taxpayers Objections

از طریق این سامانه تمامی مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد و نسبت به اوراق مالیاتی ابلاغ شده به وی (اعم از برگ ارزیابی، برگ رای) در مهلت قانونی اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند. امکان ثبت اعتراض برای آن دسته از مودیان امکانپذیر است که در سامانه یکپارچه مالیاتی دارای پرونده باشند.
Through this system, all the Natural and Legal Taxpayers whose case information are available in the SANIM System (Integrated Tax System) and have any objections against the notified Tax Notices (including Assessment Notice and Ruling) within the legal deadline, can capture their objection, considering the applicable rules and regulations. Capturing the objection is possible for those Taxpayers who have a case in the Integrated Tax System.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011623000
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت: 10011624000
سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی
System for investigating Taxpayers Appeals

سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به موجب آن شما می توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.
The Iranian National Tax Administration Electronic System for Responding to Taxpayers’ appeals and for Communicating with people has been activated in execution of Art 25 of the Act of Health Promotion of Administrative System and Fighting against Corruption. It is a process through which you can lodge your appeals and Tax Disciplinary Prosecutor and other authorized offices are in charge of dealing with people’s appeals.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
شناسه خدمت: 10011624000
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17

شناسه خدمت:
نرم افزار مالیات من (ویژه گوشی های هوشمند اندروید)
My Tax Application (specific to android smart phones)

این نرم افزار که ویژه تلفن های هوشمند اندرویدی طراحی شده است امکانات مالیاتی متعددی را به مودیان مالیاتی ارائه می دهد.
This application which is specifically designed for android smart phones provides versatile tax facilities to Taxpayers.
شناسنامه:
نام خدمت: نرم افزار مالیات من (ویژه گوشی های هوشمند اندروید)
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: شبکه موبایل همراه
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نوع ارتباط با سازمان: گوشی های اندروید
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17
شناسه خدمت:
سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک
System for Tax Slip Issuance and Electronic Payment

این سیستم جهت صدور شناسه قبص و شناسه پرداخت بصورت آنلاین و پرداخت مالیات آنلاین طراحی شده است. جهت استفاده از این سیستم شما باید در سیستم ثبت نام کد اقتصادی اطلاعات خود را وارد کرده و سپس اطلاعات کاربری خود را کتبی و در قالب نامه دریافت کرده باشید. جهت ورود به سیستم پرداخت الکترونیک مالیات شما نیاز به داشتن نام کاربری و کلمه عبور دارید.
This system is designed for the online issuance of payment slip and payment ID as well as online Tax payment. To use this system, you need to enter your information in the TIN Registration System and afterwards, you must have received your user details in writing and via a letter. To enter into the Electronic Tax Payment System, you need a username and password.
شناسنامه:
نام خدمت: سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: شبکه موبایل همراه
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17
شناسه خدمت:
پنجره واحد با اداره کل ثبت شرکتها
A Single Window with Company registration General Office

سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تسهیل مودیان مالیاتی در خصوص امور مربوط به ثبت شرکتها و امور وابسته اقدام به ایجاد پنجره واحدی نموده است. این پنجره واحد شامل ابزار متعددی خواهد بود که به مرور تکمیل شده و امکانات متعددی را در اختیار مودیان قرار خواهد داد.
To facilitate the issues related to Companies’ registration and the associated affairs, Iranian National Tax Administration has taken measure to create a Single Window. This Single Window will have numerous tools which will be gradually completed and will provide lots of facilities to Taxpayers.
شناسنامه:
نام خدمت: پنجره واحد با اداره کل ثبت شرکتها
آدرس ورودی: ورود
نظرسنجی: ثبت نظرات
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17
شناسه خدمت:
پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری ایران

باتوجه به مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول بوده و بر اساس شرایط بخشنامه مکلف به پرداخت مالیات می باشند.
شناسنامه:
نام خدمت: پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری ایران
آدرس ورودی: ورود
برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه)
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
محدوده کاربرد: برون سازمانی
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17
شناسه خدمت:
اظهارنامه الکترونیک ارث

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خوداظهاری مودیان مالیاتی، سامانه تحت وب تسلیم اظهارنامه الکترونیک مالیات بر ارث را طراحی و در این سامانه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و کلمه عبور، می‌بایست به سامانه اظهارنامه الکترونیک ارث مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اظهارنامه و ارسال آن اقدام نمایند.
شناسنامه:
نام خدمت: اظهارنامه الکترونیک ارث
ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
محدوده کاربرد: برون سازمانی
مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
هزینه خدمات: رایگان
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/17