دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو

      

سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو شامل یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند کلیه صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی(دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

این امکان از طریق دفاتر ارائه دهنده(دفاتر پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت) صورت می پذیرد و مودی می تواند با در دست داشتن مدارک کافی به دفاتر ارائه دهنده خدمت مراجعه نماید.

این فرایند در سراسر کشور به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس گردیده و مودیان در هر مرحله می توانند وابسته از محل، ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند. در فرایند تهیه شده، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه(دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو صورت می پذیرد.
سامانه استعلام گواهی پرداخت مالیات بردرآمد مشاغل خودرو