دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

پیگیری وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی

کلمه امنیتی:

پس از ثبت اطلاعات خود در سیستم صدور شماره اقتصادی یک کد پیگیری از سیستم دریافت کرده اید. از طریق این کد می توانید وضعیت خود را در سیستم دنبال نموده و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام نمایید.
شماره پیگیری: