خدمات الکترونیک رایگان سازمان مالیاتی کشور
 

 

قابل توجه مودیان گرامی:

با توجه به سوء استفاده برخی افراد سودجو در خصوص دریافت وجه از مودی بایت انجام عملیات الکترونیک این سازمان اعلام می دارد کلیه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (از جمله ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی) رایگان بوده و اخذ هرگونه وجوه به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور تخلف و مشمول پیگرد قانونی می باشد. در صورت مشاهده مراتب را کتبا به این سازمان اعلام نمایید.

با تشکر