مراکز مجاز ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی


       

جهت دریافت لیست مراکز مجاز خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور روی فایلهای زیر کلیک نمایید:


اسناد قابل دانلود

فهرست دفاتر مجاز اداره پست جمهوری اسلامی ایران (63323 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت استانها (156372 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز پیشخوان دولت (68768 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت شهر و استان تهران (75615 دانلود)
فهرست مراکز مجاز مشاوران مالیاتی (793 دانلود)