سامانه ثبت نامبا توجه به مندرجات راهنمای مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب نوع شخصیت مودی و مرحله فرآیند ثبت نام اقدام نمایید:

نوع مودیمرحله اولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارم
شخص حقوقیپیش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنیادآوری پیش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سیستم قدیمیادآوری ثبت نام
شخص حقیقیپیش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنیادآوری پیش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سیستم قدیمیادآوری ثبت نام
تشکلهای قانونیپیش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنیادآوری پیش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سیستم قدیمیادآوری ثبت نام


اسناد قابل دانلود:
Adobe PDF Fileقانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات جدید
[تعداد دانلود: 5765]
Adobe PDF Fileقانون مالیات بر ارزش افزوده
[تعداد دانلود: 325796]
Adobe PDF Fileراهنمای طبقه بندی مشاغل اشخاص حقیقی در قانون مالیاتهای مستقیم
[تعداد دانلود: 126071]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 193161]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 258206]

لینکهای مرتبط:
پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی