فراخوان جدید سازمان مالیاتی کشور جهت ثبت نام فعالان اقتصادی برای دریافت شماره اقتصادی


در اجرای حکم بند 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر، مطابق زمانبندی تعیین شده، مکلف به تکمیل فرآیند الکترونیکی ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میباشند. فرآیند ثبتنام مودیان شامل مراحل پیش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام میباشد. شایان ذکر است در هر مرحله اطلاعات وارد شده مودیان، توسط سازمان امور مالیاتی کشور با پایگاههای اطلاعاتی مختلف اعتبار سنجی گردیده و همچنین موارد مربوط به صورت میدانی نیز اعتبارسنجی میگردد.


1. اشخاص مشمول فراخوان ثبت نام

1-1- کلیه اشخاص حقوقی و تشکلهای قانونی (اعم از اینکه به موجب قانون تشکیل گردیده و یا در اداره کل ثبت شرکتها ثبت شده یا خواهند شد)
1-2- کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثناء صاحبان مشاغل خودروهای عمومی).
2. مهلت پیش ثبت نام مشمولین

2-1- کلیه مودیان مشمول این فراخوان که تاکنون و در فراخوانهای قبلی سازمان اقدام به پیش ثبتنام در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ننمودهاند، مکلفند به عنوان آخرین مهلت، حداکثر تا تاریخ 30/7/1392 اقدام به پیش ثبت نام در سامانه مذکور نمایند.

2-2- اشخاص حقوقی که از تاریخ درج این اطلاعیه به بعد به ثبت میرسند مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت و همچنین اشخاص حقیقی مذکور که از تاریخ مزبور شروع به فعالیت مینمایند، مکلفند حداکثر ظرف مهلت یک ماه پس از شروع فعالیت، اقدام به اجرای فرایند ثبت نام نمایند.

توجه: کلیه مودیانی که قبل از صدور این اطلاعیه اقدام به پیش ثبت نام در سامانه مذکور نمودهاند، ولی به لحاظ نقص یا ایراد اطلاعات وارده به سیستم و یا عدم انجام مراحل بعدی فرایند ثبت نام ایشان تکمیل نگردیده است، ضروری است برای تکمیل ثبتنام به سامانه اینترنتی فوق الذکر مراجعه و نسبت به اجرای الباقی مراحل فرآیند ثبت نام تا تاریخ 30/7/1392 اقدام نمایند.


3. مهلت اجرای مرحله دوم ثبت نام مشمولین

کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های قانونی موظفند پس از تکمیل مراحل پیش ثبت نام در زمان مقرر نسبت به انجام مرحله دوم ثبت نام به شرح زیر اقدام نمایند:

3-1- کلیه اشخاص حقوقی و تشکل های قانونی حداکثر تا تاریخ 15/8/1392

3-2- کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثناء صاحبان مشاغل خودرو عمومی) حداکثر تا تاریخ 30/9/1392

توضیح: با توجه به اینکه ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در دو مرحله (پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی) صورت میگیرد، بنابراین اشخاص مذکور برای اطلاع کامل از چگونگی اجرای مراحل ثبت نام به راهنمای مربوطه در سامانه اینترنتی عملیاتی الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir مراجعه نمایند.


تذکر مهم: مودیان مشمول این فراخوان مسئول صحت و جامعیت اطلاعات ارائه شده در مراحل پیش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام میباشند. نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند ثبت نام نسبت به اعتبارسنجی اطلاعات ارایه شده در کلیه مراحل اقدام خواهد نمود، بنابراین مودیان گرامی به منظور تسریع در فرایند ثبت نام از ارائه هر گونه اطلاعات ناقص و یا نادرست جدا خودداری نمایند و در این صورت مسئولیت تاخیر در ثبت نام به عهده این دسته از مودیان خواهد بود.


چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این اطلاعیه در مهلتهای تعیین شده نسبت به تکمیل ثبت نام اقدام ننمایند، مطابق حکم بند 52 قانون بودجه سال 1392 از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال مربوط و هرگونه تسهیلات بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده محروم خواهند شد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور


بند 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشوردر سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط مودیان مذکور از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
تاریخ خبر:1392/07/02
⏺ [1397/07/17] نایب رئیس مجلس در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی: تلاش سازمان مالیاتی در شفاف سازی اطلاعات ستودنی است
⏺ [1397/07/14] رئیس‏ سازمان بورس و اوراق بهادار: طرح جامع مالیاتی پیشرفت های بسیار مطلوبی دارد
⏺ [1397/05/15] طرح جامع مالیاتی، امکانی ارزشمند در حوزه نظام مالیات الکترونیک است
⏺ [1397/02/16] امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه
⏺ [1396/05/11] اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396
⏺ [1396/03/29] قابل توجه صاحبان مشاغل شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ [1396/03/24] صاحبان مشاغل خودرو تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند
⏺ [1395/09/15] بازدید نایب رئیس مجلس و معاون وزیر تعاون از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی
⏺ [1395/02/28] بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ [1395/02/14] رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تحقق مالیات الکترونیکی از اهداف مهم طرح جامع مالیاتی
آرشیو اخبار