نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی ویژه سامانه اظهارنامه الکترونیک⏺ چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟
⏺ در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟
⏺ علت عدم محاسبه معافیت 101 برای مودیان اشخاص حقیقی چیست؟
⏺ در مواردی که زن و شوهر شریک هستند اطلاعات کد ملی آنها چطور می بایست ثبت گردد؟
⏺ پیغام (مبلغ وارد شده در بخش فعالیت های مشمول مقطوع) مغایر با (مبلغ وارد شده در بخش محاسبات معافیت ) می باشد؟

⏺ چگونه در اظهارنامه حقیقی در جدول (پرداخت های مربوط به این اظهارنامه) می توان بیش از سه رکورد ثبت نمود؟
⏺ پس از ثبت اظهارنامه مودی چگونه می تواند قبض های صادر شد ه را مشاهده و پرینت نماید؟
⏺ در ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی اسامی شرکا قابل مشاهد نیست ؟
⏺ پیغام خطای (100-) یا (103-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود ؟
مرتبط با اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
سوالات و نکات مشترک اظهارنامه
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقوقی
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص املاک