سوالات متداول


جستجو در سوالات:
گروه سوالاتتعداد سوالات
سوالات و نکات عمومی ويژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی26
سوالات و نکات عمومی ويژه سامانه ثبت مدرسین عملیات الکترونیکی مالیاتی15
سوالات کاربردی ويژه نرم افزار خطایاب خودکار5
راهنمای استفاده از سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک ويژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی7
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک9
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقوقی ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک4
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص املاک ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک4
سوالات مرتبط با پنجره واحد ويژه پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت ها2
سوالات و نکات عمومی ويژه اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو7
سوالات و نکات عمومی ويژه نرم افزار گوشی های همراه اندروید1
تعاریف انواع مالیات ويژه اطلاعات مالیاتی27
سوالات اخذکد فراگیر ويژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی5
سوالات و نکات مشترک اظهارنامه ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک18
سوالات و نکات عمومی (سال 95 و پیش از آن) ويژه صورت معاملات فصلی25
سوالات همکاران ويژه متفرقه1